Anmälan

Anmälan till

Ordinarie stämma 2023


Årets ordinarie stämma:


Tid: måndagen den 19 juni klockan 18

Plats: Jaktstugan vid Rotviksbro


Vid detta möte kommer vi förutom sedvanlig årsstämma även presentera DET NYA GRUPPAVTALET med telia


Punkter till stämma


 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av styrelsens val av protokollförare.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer samt medlemmar som utför arbeteåt föreningen.
 11. Beslut om medlemsavgift
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande
 15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast tre veckor före stämman.
 16. Mötets avslutande.


Övrigt material kommer publiceras i vår portal

Min Fibersida (under Allmänna dokument).





 
 
Jag kommer till Jaktstugan
 
 

Högås Fiber


Högås Fiber är en ekonomisk förening som bildats för att förse fastigheter i Högås med omnejd med snabbt bredband genom optisk fiber.


Org.nr: 769624-0584

Bankgiro: 199-0159

Copyright Högås Fiber Ekonomisk förening. @ All Rights Reserved