Våra stadgar


Stadgar Antagna 2019-12-02


  § 1 FIRMA

  Föreningens namn är Högås Fiber ekonomisk förening

   

  § 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

  Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

  Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

   

  § 3 STYRELSENS SÄTE OCH FÖRENINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE

  Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Uddevalla kommun.

  Föreningens verksamhetsområde utgörs av Högås socken med omnejd

   

  § 4 MEDLEMSKAP

  Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde.

  Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på ett av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

  Medlem förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.

  Arrendator skall jämställas med fastighetsägare i dessa stadgar. Även hyresgäst kan jämställas med fastighetsägare om det är ändamålsenligt.

   

  § 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE

  Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

   

  § 6 INSATS

  Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 och högst 30.000 Kr per av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsen skall betalas på anvisat sätt när medlemskap beviljats. Med ansluten fastighet menas fastighet som är eller planeras att bli ansluten eller är förberedd för anslutning till föreningens nätverk.

   

  § 7 ÅRSAVGIFT

  Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 SEK. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

   

  § 8 ÖVRIGA AVGIFTER

  Föreningen har rätt att ta ut en anslutningsavgift för att ansluta en fastighet till föreningens kommunikationsnät. Föreningen har också rätt att fortlöpande ta ut en nätavgift som ersättning för att upprätthålla den anslutna fastighetens förbindelse med andra kommunikationsnät, dvs. fortlöpande tillhandahålla nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Medlemmens avgifter för anslutning, service och tillgång till nättjänster samt medlemmens avgift för avgång beslutas årsvis på föreningsstämma.

  Ersättningen för eventuella renodlade trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

   

  § 9 UTESLUTNING

  En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.


  § 10 AVGÅNG

  Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut.  Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Vid avgång på grund av uteslutning förutsätts beslutet vara fattat inom samma tid innan räkenskapsårets slut. Avgång får dock ej ske tidigare än 2 år efter inträde, undantag då medlemskap skall överlåtas till ny fastighetsägare. Föreningen äger rätt att ta ut en avgift för avgång, se §8. Sådan avgift skall ej tas ut då medlemskap skall överlåtas till ny fastighetsägare. Medlem som har avgått skall återfå inbetald insats i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar.

   

  § 11 STYRELSE

  Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst fyra suppleanter. Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman på ett eller två år, på ett sådant sätt att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Styrelsen är beslutsmässig om halva antalet ledamöter (eller fler) deltager vid möte. Styrelseledamot behöver inte vara medlem i föreningen.

  Styrelsen konstituerar sig själv.

   

  § 12 FIRMATECKNING

  Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser. 

   

  § 13 REVISORER

  Föreningsstämman skall årligen välja två revisorer och två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

   

  § 14 RÄKENSKAPSÅR

  Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

   

  § 15 ÅRSREDOVISNING

  Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.

   

  § 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

  Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång.

  Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas.

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av styrelsens val av protokollförare.
  3. Godkännande av röstlängden.
  4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
  5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
  6. Fastställande av dagordningen
  7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
  8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
  10. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer samt medlemmar som utför arbeteåt föreningen.
  11. Beslut om medlemsavgift
  12. Val av styrelseledamöter
  13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
  14. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande
  15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast tre veckor före stämman.
  16. Mötets avslutande.


  § 17      EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

  Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av Föreningens medlemmar.

   

  § 18 RÖSTRÄTT

  Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Endast medlemmens make, maka, sambo,

  myndig son/dotter eller medlem får vara ombud. Ombud får endast företräda en medlem.

   

  § 19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN

  Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast två veckor före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång

  användas.

   

  § 20 VINSTFÖRDELNING
  Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut som återbäring till medlemmarna i förhållande till deras insatser i föreningen.

   

  § 21 UPPLÖSNING

  Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser enligt § 6.

   

  § 22 STADGEÄNDRING

  Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

   

  § 23 ÖVRIGT

  Beträffande förhållandena i övrigt finns bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar.

   Högås Fiber


   Högås Fiber är en ekonomisk förening som bildats för att förse fastigheter i Högås med omnejd med snabbt bredband genom optisk fiber.


   Org.nr: 769624-0584

   Bankgiro: 199-0159

   Kontaktuppgifter


   Adress

   c/o Glansberg

   Sundsandvik 294

   451 96 Uddevalla


   E-post:klicka här för att sända e-post


   Telefon: 070-563 67 85

   Copyright Högås Fiber Ekonomisk förening. @ All Rights Reserved